Projects

New Research Project: ”The Scandal Syndrome”

EV’s Maria Karlsson and the artist  Måns Wrange have been granted SEK 4,44 million from the Swedish Research Council for the project ”The Scandal Syndrome – The Aesthetics and Politics of Art Scandals”.

Project Summary

During this millennium, the public discourse is characterized by increased social, political, and cultural polarization, particularly apparent in the public debate on art. This is especially the case with the phenomenon often labeled as “art scandals.”

The Scandal Syndrome – The Aesthetics and Politics of Art Scandals is an artistic research project that aims to investigate the art scandal from two main and overlapping perspectives: As an arena for ideological positioning and political exploitation by actors outside the culture world, and the visual, thematic, and dramaturgical dimensions of the art scandal itself.

The questions the research project asks are:

• How is the art scandal told and created through the media?

• How has the growing sensationalization of traditional media, the emergence of social media and the intrusion of populism in the arena of established politics affected the emergence of the controversies and their great impact?

• What is the increasingly vulnerable role of art in society in relation to issues of freedom of expression and the principle of an arm’s length distance?

An artistic research method will be used, where the art scandal’s will be investigating within its practices, mechanisms and structures.

The research project will be conducted during 2023-2025 by the artist Måns Wrange and Maria Karlsson, Uppsala University. The project will result in a series of performative events, book, a film, an installation and a conference.

Project summary in Swedish: Skandalsyndromet – konstskandalens estetik och politik

Det senaste decenniets samhällsutveckling har präglats av ökade sociala, politiska och värderingsmässiga motsättningar. Denna polarisering har blivit särskilt framträdande i det offentliga samtalet om kultur, som alltmer blivit en arena för ideologisk positionering och politisk exploatering av aktörer utanför kulturvärlden. Detta gäller inte minst i debatter kring det samhällsfenomen som i media brukar benämnas som ”konstskandal”.

”Skandalsyndromet – konstskandalens estetik och politik” är ett konstnärligt forskningsprojekt som syftar till att utforska konstkontroverser som ett symptom på det mediala och politiska landskapets omvandling sedan millennieskiftet. Projektet ska utforska konstskandalens politiska och estetiska aspekter samt undersöka hur dessa är avhängiga varandra. De frågor som ställs är:  

Hur berättas och skapas konstskandalen genom medier?

Hur har traditionella mediers tilltagande sensationalisering, sociala mediers framväxt och populismens intrång på den etablerade politikens arena inverkat på tillkomsten av kontroverserna och deras stora genomslag?

Hur ser konstens alltmer utsatta position ut i samhället i förhållande till yttrandefrihet och principen om en armlängds avstånd?

Dessa tre frågor kommer att undersökas med hjälp av en metapraktisk metod där den konstnärliga forskningen om konstskandalen som samhällsfenomen, sker genom ett utforskande av och exprimenterande med de konstnärliga praktiker, mekanismer och strukturer som konstkontroverser opererar och struktureras med.

Projektet ska utföras under tre år av konstnären Måns Wrange (projektledare) i samarbete med Maria Karlsson, Uppsala universitet. Det ska resultera i en vetenskaplig artikel, en serie performativa händelser, en bok, en konstfilm och en installation.